Zelene karte: Šta pokazuje lokalni monitoring zelenih javnih politika?

Kako se zapravo sprovode politike zaštite životne sredine? Da li se odluke donose na transparentan način? Ima li javnost ima pristup informacijama o životnoj sredini? Učestvujemo li ravnopravno u donošenju odluka? Da li se oni koji izazivaju štete u životnoj sredini kažnjavaju?

Kako bismo odgovorili na ova pitanja, bilo je potrebno sprovesti istraživanje o tome kakvo je stanje u lokalnim zajednicama u Srbiji. Organizacije civilnog društva koje su podržane skroz program Snažno zeleno i projekat Zeleni inkubator istraživale su kako se javne politike iz oblasti zaštite životne sredine primenjuju u jedinicama lokalnih samouprava iz kojih dolaze. Istraživanje je rađeno prema jedinstvenoj metodologiji za praćenje javnih politika koja je izrađena za potrebe projekta, a podaci su obrađeni i predstavljeni u formi Zelenih karti i interaktivne mape na sajtu Koalicije 27.

Rezultati istraživanja pokazuju relativno visok nivo usklađenosti lokalnih politika životne sredine sa preuzetim pravnim tekovinama EU. Indikativni su rezultati grada Beograda i grada Bora gde je stanje životne sredine na zabrinjavajućem nivou, a ocena na ispitivanju je prilično visoka. To ukazuje na nekoliko zaključaka:

  • Neophodno je uzeti u obzir vertikalnu koordinaciju i saradnju lokalnih, pokrajinskih i centralnih vlasti i efekte te saradnje. Očigledno je da nagomilane probleme nije moguće rešiti intervencijom na lokalu;
  • Potrebno je pratiti i efekte sprovođenja politike životne sredine na lokalu i da li Ministarstvo zaštite životne sredine prati rezultate tih politika na lokalnom nivou, posebno u JLS koje imaju ozbiljne probleme u oblasti zaštite životne sredine;
  • Administrativna intervencija (izrada planova i izveštaja) nije dovoljna da bi se postigao zadovoljavajući nivo zaštite i očuvanja životne sredine.

Postoji očigledan raskorak između sprovođenja administrativnih zahteva i realnih efekata mera i aktivnosti koje sprovode JLS u oblasti zaštite životne sredine:

  • Izostaje merenje efekata sprovođenja planova, mera i aktivnosti koje su predviđene planskim i strateškim dokumentima. Očigledno je da JLS ne prate sprovođenje planskih i strateških dokumenata i ostvarivanje postavljenih ciljeva. U slučajevima kada ostvarivanje ciljeva izostaje ne dolazi do revizije planova i prilagođavanja mera i aktivnosti zadatim ciljevima.

Rezultati koje pokazuju Zelene karte ukazuju na to da je potrebno uspostaviti dugoročni monitoring na većem uzorku. Nakon jedne ili dve godine nije moguće izvući konkretnije zaključke, samo su uočeni trendovi koje bi trebalo dodatno ispitati.

Opšti zaključak je da su kroz ispitivanje udruženja, ali i JLS, imale priliku da uče, uzimajući u obzir da o mnogim zakonskim obavezama ni jedini ni drugi nisu znali dok se nisu uključili u ovo istraživanje.

Pokazalo se da su pojedina udruženja i neformalne grupe zainteresovane da se uključe, ili da nastave sa sprovođenjem monitoringa, bez obzira na to da li su formalno podržani kroz projekat Zeleni inkubator. Zajednički zaključak udruženja koja su sprovodila istraživanje najmanje dva puta jeste da im je drugi ciklus bio mnogo lakši i da su stekli dosta znanja i veština tokom istraživanja.

Događaj Zeleni susreti – izađi na zelenu granu održan je u prisustvu više od 80 predstavnika/ca lokalnih udruženja koja su dobila podršku kroz program Snažno zeleno i projekat Zeleni inkubator. Osim ove teme, na događaju je bilo reči i o energetskoj tranziciji, klimatskim promenama, lokalnom aktivizmu, cirkularnoj ekonomiji i ulozi i stanju civilnog društva u Srbiji.

Projekat Zeleni inkubator sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine uz podršku Evropske unije.