Održan sastanak monitoring tima za kvalitet vazduha Grada Bora

22. januara 2021. godine održan je sastanak monitoring tima za kvalitet vazduha Grada Bora, na kome se raspravljalo o rezultatima monitoringa u decembru 2020. godine. Analizirani su rezultati monitoringa nacionalne i lokalane mreže. Izveštaj je sačinio Institut rudarstva i metalurgije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, Instituta rudarstva i metalurgije, ZiJin-a i nevladinih organizacija (Društvo mladih istraživača, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Grupa 55, Eko ist, Čukaru Peki).

Razmotreni su rezultati monitoringa za mesec decembar i konstatovano je da je povremeno dolazilo do prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti imisje sumpordioksida na pojedinim mernim mestima. Prema izveštaju Agencije za zaštitiu životne sredine, koncentracija sumpordioksida je 17. decembra bila je opasna po zdravlje ljudi na mernom mestu Gradski Park od 15 sati u trajanju od tri sata, a na mernom mestu Institut od 11 sati u trajanju od pet sati.

Prema Izveštaju Instituta rudarstva i metalurgije na mernom mestu Jugopetrol izmerene su maksimalne dnevne koncentracije kadmijuma 28,47 ng/m3       (dozovljena prosečna dnevna koncentracija u kalendarskoj godini 5 ng/m3) , arsena 321,2  ng/m3  (dozovljena prosečna dnevna koncentracija u kalendarskoj godini 6 ng/m3) i nikla 37,8 ng/m3 (dozovljena prosečna dnevna koncentracija u kalendarskoj godini 20 ng/m3)

Na predlog predstavnika Društva mladih istraživača usvojen je zaključak: Uputiti  zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine da se obave namenska merenja jer postoji osnovana sumnja da je došlo do zagađenja vazduha koje može narušiti zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku 2020. godine, u skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o zaštiti vazduha (SL. glasnik RS br 36/2009 i 10/2013.)