Dvodnevna radionica sa sakupljačima sekundarnih sirovina u Leskovcu

Udruženje Porečje iz Vučja tokom avgusta uspešno je u Domu kulture u Leskovcu realizovalo dvodnevnu radionicu sa sakupljačima sekundarnih sirovina iz dva udruženja u Leskovcu („Marko Crni“ i „Jupi“). Sakupljači su savladali obrađene teme, došlo se do značajnih zaključaka po pitanju dopune Lokalnog plana upravljanja otpadom, a mediji su dobro ispratili našu aktivnost.

 „Za ovaj trening odabrane su teme vezane za vreme tranzicije kroz koju prolazi Srbija, a Romi se kao brojna manjina suočavaju sa ozbiljnim problemima socioekonomske prirode“, kaže koordinatorka projekta Milica Jović, i dodaje da su Romi vremenom postali jedna od najsiromašnijih te samim tim i najugroženijih društvenih grupa unutar srbijanskog društva. „Pošto posao teško nalaze redovnim putem, Romi najčešće pribegavaju sivoj ekonomiji kao jedinom obliku rada gde će bez diskriminacije ostvariti sopstvene prihode. Rad u sivoj ekonomiji je obeležen strahom da će im jednog dana kada budu razotkriveni posao biti oduzet, a njihova egzistencija dovedena u pitanje. Nije do sada zabeležen slučaj da se neko od pripadnika ove manjinske zajednice uključio u bilo kakvu javnu raspravu. Upravo su iz tog razloga planirane ovakve radionice na kojima bi najpre stekli neka osnovna znanja, a kasnije sve to primenili u praksi kreirajući javne politike učešćem u javnim raspravama. Na radionicama obrađujemo teme kao što su zakonske regulative i propisi koji se odnose na javnost rada, informisanje i učešće javnosti, javne politike i učešće javnosti u njihovom kreiranju, vođenje kampanje za povećanje vidljivosti projekta, zatim da otpad nije smeće, kako bezbedno upravljati komunalnim otpadom, itd.“

Milica Jović kaže i da će, s obzirom da je u toku izrada novog Lokalnog plana upravljanja otpadom za period 2021–2030, aktivnosti udruženja biti usmerene ka tome da sakupljači budu prepoznati kao bitni akteri u procesu upravljanja otpadom na lokalnom nivou u novom Lokalnom planu. „Ono što nam je takođe jako bitno jeste da u čitav taj proces uključimo što je moguće više građana, te da zajedno sa njima istupimo na javnoj raspravi povodom usvajanja Lokalnog plana i iznesemo svoje zahteve za njegovu izmenu i dopunu. Građane ćemo najpre informisati na dve konferencije u Vučju i Leskovcu, a nakon toga i povezati sa sakupljačima kroz zajedničke akcije. To će doprineti ne samo ciljevima našeg projekta, već i više nego potrebnom prevazilaženju socijalne distance između građana i romske manjinske zajednice u našem gradu. Naš najveći uspeh bio bi kada bi se nakon završetka projekta povećalo učešće građana najavnim raspravama povodom usvajanja lokalnih planskih dokumenata u Leskovcu.“

Udruženje „Porečje“ iz Vučja realizuje projekat „Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije” u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji sprovode Beogradska otvorena škola sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije.