Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha u drugom broju biltena EKOBOR

Društvo mladih istraživača je objavilo drugi bilten EKOBOR sa rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Boru , prema podacima automatskih stanica Agencije za zaštitu životne sredine i lokalnog monitoringa koji obavlja Institut rudarstva i metalurgije. Prikazani su najznačajniji podaci o koncentracijam sumpordioksida, PM10, olova, arsena i kadmijuma.

Prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida tokom 2020. godine prelazile su dozvoljenu graničnu vrednost imisje: kod Fakulteta 59 dana, u Gradskom parku 64 dana, kod Jugopetrola 162 dana a kod Instituta 12 dana. Dozvoljeno prekoračenje je 3 dana. Prema ovim merenjima ceo grad je bio zagađen sumpordioksidom u 2020. godini.

Našim propisima je dozvoljeno prekoračenje koncentracija graničnih vrednosti česticama PM10 35 dana u godini. Kod Jugopetola dozvoljena vrednost je prekoračena 79 dna. Na istom mernom mestu koncentracija olova je prekoračena 102 dana a dozvoljeno je da se to dogodi 3 dana godišnje.

Koncentracije arsena i kadmijuma bile su svakog dana daleko iznad dozvoljenih vrednosti. Kod Jugopetrola jednog dana u januaru 2020. godine koncentracija arsena iznosila je 5401 nanogram po metru kubnom (dozvoljena prosečna dnevna koncentracija je 6 nanograma po metru kubnom) a kadmijuma 1557 nanograma po metru kubnom (dozvoljeno 5 nangrama po metru kubnom).

Bilten možete pogledati na strani: http://mibor.rs/wp-content/uploads/2021/01/Bilten-2.png

Mesečni izveštaji monitoringa kvaliteta vazduha nalaze na sajtu Grada Bora: https://bor.rs/ekologija/