Sasatanak monitoring tima za kvalitet vazduha

Monitoring tim za kvalitet vazduha Grada Bora sastavljen je od predstavnika: lokalne uprave, Instituta za rudarstvo i metalurgiju, Zdravstvenog centra Bor, Instituta za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara i ekoloških nevladinih organizacija (Društvo mladih istraživača, Grupa 55, Pokret za novo doba, Vilage, Čitaonica Evropa, Fondacija dr Berislav Ristić-Berko, Eko-east, Čukaru Peki, Alternativa). Zadatak monitoring tima je da prati rezultate monitoringa, informiše javnost i predlaže mere za poboljšanje stanja.

Sastanak je održan 22. oktobra i razmatran je izveštaj o rezultatima monitoringa vazduha u septembru u Aglomeraciji Bor. Konstatovano je da su bila stalno prisutna prekoračenja koncentracija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i kadmijuma u prvoj polovini meseca. Zaustavljanjem rada metalurško-hemijskih pogona postepeno se poboljšavao kvalitet vazduha. Na predlog Društva mladih istraživača, usvojeni su sledeći zaključci:

  1. Uputiti zahtev SerbiaZiJinBorcopper.doo da u skladu sa članom 58, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti vazduha dostavi informaciju o emisijama otpadnih gasova, razlozima povećane emisije, preduzetim merama sanacije i rekonstrukcije, i drugim preduzetim merama za smanjenje emisije, ciljevima i očekivanim efektima, indikatorima praćenja postignutin efekta.
  2. Uputiti zahtev nadležnoj institucij da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog znčaja dostavi podatke o postavljenim saobraćajnim znacima na gradskim saobraćajnicama po kojima je odlukom Skupštine opštine (grada) zabranjen tertni saobračaj i prevoz opasnih materija,
  3. Uputiti zahtev MUP-u Bor da dostavi informaciju o kontroli tertnog saobraćaj i prevoza opasnih materija ulicama kojima je to zabranjeno i preduzetim merama protiv prekršioca odluke Skupštine opštine (grada).