Glas građana/ki o životnoj sredini – Ekomar radionica

Na Agronomskom fakultetu u Čačku 15. oktobra godine udruženje Ekomar organizovalo je radionicu Glas građana u postupcima izrade prostornih planova, procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Učesnici/e radionice imali/e su mogućnost da saznaju na koji način javnost može da utiče na procese usvajanja prostornih planova, izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i proceni uticaja na životnu sredinu.

Prvi deo radionice vodila je Mirijana Marinković Gabarić iz Direkcije za urbanizam grada Kragujevca koje je učesnike/ce upoznala sa osnovama prostornog planiranja i mogućnostima učesvovanja javnosti u procesu usvajanja različitih planskih dokumenata. Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i održivi razvoj (RERI) upoznao je učesnike sa značajem i procesima izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu. Radionicu je zatvorila dr Snežana Simić, redovna profesorka sa Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu i članica udruženja Ekomar koja je učesnike detaljno uputila u postupke izrade procene uticaja na životnu sredinu, prava i mogućnosti javnosti u uključivanje u ove procese i u obaveze lokalnih samouprava u ovim procesima.

Znanja koje su učesnici/e stekli mogu biti primenjiva u praćenju ovih procesa u njihovim jedinicama lokalne samouprave, a posebno su važna pred izradu i usvajanje Prostornog plana posdručja posebne namene sliva akumulacije Gruža koji se delom odnosi i na teritorije grada Čačka i opštine Gornji Milanovac.

Projekat se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.