Kako jačati kapacitete romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina?

Problem kabastog komunalnog otpada u Vučju iz godine u godinu poprima sve veće razmere. Iako su svi lokalni planovi predviđali neko održivo rešenje za ovu vrstu otpada i dalje je primetno odsustvo volje institucija u gradu Leskovcu da se bave ovim problemom.

Grad Leskovac ima dobro organizovano prikupljanje komunalnog otpada iz domaćinstava, ali je prikupljanje kabastog otpada neregulisano. Celokupni posao prikupljanja i razvrstavanja ove vrste otpada u gradu završavaju sakupljači sekundarnih sirovina. Ovo je rešenje koji nije poteklo iz plana i institucija. Ovo rešenje su nametnuli najsiromašniji slojevi lokalnog stanovništva kao jedini način za ostvarenje kakvog takvog prihoda. Ovi poslom se bave mahom pripadnici/ce romske manjinske zajednice.

Poznato je da sakupljači sekundarnih sirovina imaju jako značajnu ulogu u sistemu upravljanja komunalnim otpadom. Svu sirovinu koju sakupe, oni prodaju reciklerima. Realno gledano, oni su začetnici cirkularne ekonomije u našoj zemlji. Iako je ovo dobro poznato lokalnim vlastima, oni i dalje ne preduzimaju nikakve konkretne korake za poboljšanje njihovog položaja. Umesto da grad motiviše njihov rad, dešava se nešto suprotno. Od njih se zahtevaju posebne dozvole koje oni nisu u stanju da plate.

Ove godine donet je novi Lokalni plan upravljanja otpadom. Iako je bilo mnogih obećanja da će se njime rešiti neki problemi sakupljača, to se nije desilo. Nisu ispoštovani zahtevi udruženja Porečje-Vučje za dopunu Lokalnog plana koji su direktno proistekli iz preporuka Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016–2025. Dakle, lokalna samouprava ili tačnije radna grupa za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom nije ispunila svoju obavezu da lokalna planska dokumenta uskladjuje sa preporukama relevantnih nacionalnih strategija i planova. U Operativnom cilju 7. date su smernice lokalnim samoupravama da kroz predvidjene mere legalizuju poslovanje ove ciljne grupe.

Mera 1. Podsticati lokalne samouprave da urede pitanje upravljanja otpadom: izrada lokalnih planova upravljanja otpadom kojima se predviđa uključivanje individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u legalne tokove upravljanja otpadom. 

 Mera 2. Dati subvencije individualnim sakupljačima sekundarnih sirovina za opremanje potrebnom opremom.

Naredna kampanja udruženja Porečje-Vučje ide u pravcu jačanja kapaciteta romskih udruženja sakupljača bez obzira na stavove lokalnih vlasti prema sakupljačima.

Projekat Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača sekundarnih sirovina se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.