Koalicija 27: Uključiti javnost u proces izmene Zakona o zaštiti životne sredine

Koalicija 27 poziva Ministarstvo zaštite životne sredine da organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine u skladu sa propisima i smernicama koji definišu uključivanje javnosti, kao i da ne otežava učešće zainteresovanih građana, institucija i organizacija komplikovanim procedurama i nepotpunim informacijama.

Tekući proces Izmena i dopune Zakona o zaštiti životne sredine je još jedna u nizu situacija u kojima Ministarstvo otežava učešće javnosti u procesima donošenja odluka ključnih za dobro upravljanje životnom sredinom i za zdravu budućnost svih građana Srbije.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine objavljen je drugog decembra, gde je navedeno da je poziv objavljen i na na Portalu e-uprave. Međutim,  u trenutku pisanja ovog saopštenja na Portalu e-uprave javnog poziva nema, a rok za dostavljanje komentara i predloga teče, i ističe 21. decembra.

“Dodatnu zabunu unosi i sam način obaveštavanja o javnim raspravama na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine. Da bi se do ovih informacija došlo potrebno je dobro poznavanje sajta, jer sa glavne stranice Ministarstva nema direktnog linka ka javnim raspravama. Dalje, na sajtu Ministarstva, u delu “Dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine – zakoni”, nalazi se stari Nacrt izmena i dopuna Zakona, što je još jedna u nizu nejasnih informacija i pokazatelja nebrige ovog Ministarstva kada je u pitanju odnos sa javnošću i uključivanje građana u donošenje javnih politika”, ističe Mirjana Jovanović iz Koalicije 27.

Predviđena je i javna diskusija “u obliku video konferencije ili na drugi način” bez jasno naznačenog datuma, mesta, linka i termina održavanja. Pandemija korona virusa i poštovanje epidemioloških mera ne mogu biti izgovor za uskraćivanje sadržajne javne diskusije, ograničavanje učešća javnosti i davanje informacija samo izabranim organizacijama i institucijama.

Koalicija 27 skreće pažnju da je zainteresovanoj javnosti dodatno otežano učešće u donošenju propisa i politika zaštite životne sredine time što je Ministarstvo u nepunih mesec dana na javnu raspravu stavilo nekoliko ključnih dokumenata: Nacrt Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Nacrt Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Predlog programa zaštite vazduha i sada Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Na izradu ovih dokumenata se čekalo godinama, a sada su u veoma kratkom vremenskom rasponu stavljeni na javnu raspravu. Takav tempo efektivno onemogućava zainteresovanu javnost da ove dokumente razume, i da se na informisan i konstruktivan način uključi u javnu raspravu.

„Izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine nisu bile najavljene u Planu rada Vlade za 2021, niti u Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade 2020-2022, zbog čega se stiče utisak da se izmene rade u poslednjem trenutku i pod pritiskom. Udruženja građana nisu konsultovana pri pisanju izmena i dopuna, niti su imala mogućnost da se uključe u rad radne grupe za izradu nacrta Zakona„, istakao je Goran Sekulić iz Koalicije 27.

Podsećamo da je cilj javne rasprave da se u informisanom dijalogu sa zainteresovanom javnošću poboljšaju materijalna i nomotehnička rešenja u nacrtu akta koji je predmet javne rasprave. Smatramo da ovakav proces i način informisanja javnosti, pogotovo kada je reč o krovnom zakonu koji uređuje oblast životne sredine, nije u skladu sa dobrom praksom uključivanja javnosti i da narušava poverenje građana u institucije. Saradnja i dijalog su osnova za procese donošenja odluka, a javne rasprave su prilika da se unapredi saradnja civilnog sektora i Ministarstva zaštite životne sredine.

Pozivamo Ministarstvo zaštite životne sredine da što pre objavi datum i mesto održavanja zakazane javne diskusije u okviru javne rasprave, sa unapred definisanim terminom, adekvatnom tehničkom podrškom i prisustvom stručnjaka Ministarstva koji su pripremili izmene i dopune zakona, a koji će javnosti moći da daju odgovore tokom rasprave. Istovremeno pozivamo zainteresovanu javnost da se, bez obzira na sve nepravilnosti i nedostatke na koje ukazujemo, aktivno uključi u javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.