Ojačani kapaciteti romskih udruženja sakupljača

Organizacija Porečje iz Vučja uspešno je realizovala projekat Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača uspešno priveden kraju. Cilj projektna je ostvaren – obezbeđena je finansijska podrška za male ekološke organizacije koje se bave upravljanjem otpadom, u koje spadaju i romska udruženja sakupljača sekundarnih sirovina.

U prvom periodu realizacije projekta organizovane su radionice za sakupljače članove tri udruženja sakupljača sekundarnih sirovina iz Leskovca. Cilj ovih radionica bio priprema sakupljača za apliciranje na lokalnom konkursu. Nakon mentorske podrške za pisanje projektnih ideja, organizovan je nagradni konkurs, na kome su udruženja pisala predloge svojih ekoloških projekata. Udruženju koje je napisalo najbolji predlog projekta uručena je kompjuterska oprema.

Paralelno sa ovim aktivnostima, predstavnici/e organizacije su kod uticajnih gradskih čelnika/ca zagovarali raspisivanje konkursa za male ekološke organizacije po budžetskoj liniji 481. Organizovani su i posebni sastanci kojima su prisustvovali i predstavnici triju udruženja sakupljača, kako bi sami donosiocima odluka predočili sa kakvim se sve problemima susreću obavljajući svoju delatnost, a i kako bi se razbile predrasude i rešile razmirice koje postoje izmedju sakupljača i pravnih lica koja se u gradu bave upravljanjem otpadom. U tu svrhu su održane i dve ulične akcije podele promo materijala, kako bi što veći broj građana/ki bio informisan o svim aktivnostima i pravima koje mogu ostvariti. U poslednjem periodu je sakupljačima podeljena i projektom predvidjena zaštitna oprema – 53 paketa, kao i vodiči za bezbedno upravljanje otpadom i zaštitu na radu. Cilj projektna je ostvaren – obezbeđena je finansijska podrška za male ekološke organizacije koje se bave upravljanjem otpadom, u koje spadaju i romska udruženja sakupljača sekundarnih sirovina.

Gradska uprava za životnu sredinu raspisala je po prvi put konkurs po budžetskoj liniji 481 za male ekološke OCD, u koje se ubrajaju i tri romska udruženja sakupljača sekudnarnih sirovina iz Leskovca. Fond konkursa je 1.000.000 dinara, a sva tri udruženja su konkurisala svojim predlozima projekta.

Projekat je realizovan u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.