Zajedno za unapređenje praksi u upravljanju otpadom

U dosadašnjem toku sprovođenja projekta Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom, sprovedene su brojne aktivnosti, od kojih većina doprinosi povećanju informisanosti o stanju u oblasti upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja, ali započete su i aktivnosti koje treba da doprinesu unapređenju javnih politika i praksi u upravljanju čvrstim otpadom u opštini Sokobanja. Učešće građana u svim ovim aktivnostima je od velikog značaja za uspeh projekta, ali i za rešavanje višedecenijskog problema u upravljanju otpadom na teritoriji Opštine Sokobanja koje sprovodi Sokobanjsko ekološko društvo (SED).

Povećanje informisanosti o stanju u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Formirana je mreža građana iz Sokobanje i pojedinih sela koji prikupljaju informacije o praksama upravljanja otpadom. Njihov konkretan zadatak je da dva puta mesečno šalju izveštaje o odvoženju smeća iz dela naselja u kojem žive. Da bi javnost, ali i donosioci odluka imali pristup ovim informacijama, izrađen je namenski deo sajta SED (sed.rs/monitoring), na kome se objavljuju rezultati ovih izveštaja, ali i sve druge dostupne informacije o stanju u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, kao što su stanje vazduha (preuzima se sa sajta opštinske uprave), kvalitet voda na reci Moravici i Bovanskom jezeru i eventualna ugrožavanja vodozahvata i kupališta procednim deponijskim vodama, (aktivisti SED prikupljaju uzorke, a analizu vrši Zavod za javno zdravlje Niš). Takođe se na strani monitoring objavljuju i informacije o propisima u upravljanju otpadom, a u planu je da se objavljuju i informacije o javnim raspravama i drugim događajima na kojima građani mogu da daju konkretan doprinos unapređenju javnih politika i da učestvuju u donošenju odluka.

Unapređenje javnih politika i praksi u upravljanju čvrstom otpadom 

Dvojica članova SED je nakon pohađanja treninga za monitoring javnih politika u organizaciji Beogradske otvorene škole i nakon što je Skupština opštine Sokobanja usvojila novi Lokalni plan upravljanja otpadom za period 2022-2032. godinu krenulo sa prikupljanjem i analizom podataka. Popunjeni su obrasci, a u toku su konsultacije sa mentorima.

Da bi ovu temu dodatno produbilo, detaljnije analiziralo aktuelne propise i prakse, SED je sredstvima iz projekta angažovalo i stručnjaka za javne politike u upravljanju otpadom, Nevenu Nenadović, sa kojom zajednički analizira funkcionisanje sistema i radi na izradi izveštaja o javnim politikama i praksama upravljanja otpadom opštine Sokobanja. Ovaj izveštaj će sadržati i preporuke za unapređenje i biće  prezentovan donosiocima odluka na radionici koja će se održati oktobra meseca, što je dogovoreno na sastanku predsednika opštine Sokobanja i predsednika Sokobanjskog ekološkog društva, 22.7.2022. godine.

Studijsko putovanje tokom kojeg je dvoje članova SED obišlo Hemijsko prehrambenu tehnološku školu u Beogradu i Geografski fakultet u Beogradu je poslužilo da se upoznaju sa osnovama Zero Waste koncepta i kompostiranja,  metodama koje mogu doprineti smanjenju količine otpada koje se generišu u domaćinstvima i preduzećima. Nakon toga je predavač Radovan Božović iz ogranizacije Zelena tranzicija održao dvodnevnu obuku na kojima su članovi SED osposobljeni da samostalno održavaju radionice o osnovama kompostiranja i Zero Waste koncepta.

Za nedelju, 24. jula najavljen je prvi niz radionica u prirodi za porodice,  na kojima će obučeni edukatori građanima prenositi stečena znanja i osposobljavati ih za primenu ovih koncepta i metoda u svojim domaćinstvima. Takođe će, na posebnoj radionici, biti reči o učešću građana u procesima donošenja odluka i značaju primene EU standarda iz oblasti životne sredine. Za najmlađe je pripremljena kreativna interaktivna radionica o reciklaži i ponovnom korišćenju materijala.

Udruženje SED svoje aktivnosti sprovodi u okvru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.