Predlozi za dopunu polaznih osnova za izmenu i dopunu Zakona o rudarstvu

Ministarstvo rudarstva i energetika sačinilo je predlog polaznih osnova za izmenu i dopunu Zakona o rudarstvu, stavilo na javni uvid i pozvalo zainteresovnu javnost da dostavi svoje predloge i primedbe. Kako je Bor centar rudarenja u Srbiji sa svim posledicama koje to donosi,  Društvo mladih istraživača iz Bora je sa svojim saradnicima sačinilo predloge i dostavilo Ministarstvu.

Suština predloga koje je Društvo mladih istraživača Bora dostavilo,  odnosi se na to da Zakon mora da obezbedi primenu mera zaštite životne sredine tokom geoloških istraživanja, eksploatacije rude i nakon zatvaranja rudnika, sanaciju i remedijaciju zagađene, ugrožene i kontaminirane životne sredine kao i odgovornost za primenu mera zaštite, sanacije i remedijacije.

Neophodno je da se Zakonom definišu obaveze obezbeđenja uslova za održivi razvoj lokalne zajednice na čijoj teritoriji se realiziju rudarske aktivnosti. Te aktivnosti moraju biti transparetne, a javnost informisana o uticaju radova na životnu sredinu.

Zakon mora da omogući učešće zainteresovanih institucija, lokalne zajednice, stručnih organizacija i  javnosti u procesu donošenja odluka  u svim fazama rudarskih aktivnosti i donošenju rešenja i dozvola od strane nadležnih državnih i lokalnih organa vlasti.

Zakon treba da definiše metodologiju i postupak procene i nadoknade štete nanete životnoj sredini, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima i imovini, i nematerijalne štete ugroženom stanovništvu kao i podsticajne mere za održivi razvoja ugrožene lokalne zajednice.

Zakon treba da definiše sistem upravljanja aktivnim rudarskim deponijama, obaveštavanje lokalnog stanovništva o njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje lokalnog stanovništva i preduzetim merama zaštite. Takođe, Zakonom treba definisati subjekte odgovorne za sanaciju i remedijaciju napuštenih deponija rudarskog otpada, kontaminiranog prostora, zagađenih reka i priobalja, kao i rokove sanacije.