Objavljen novi broj biltena „Eko Bor“

Društvo mladih istraživača iz Bora, u okviru projekta „Politika i praksa u zaštiti vazduha“, objavilo je bilten sa rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u prošloj godini i januaru 2021. godine.

Bilten sadrži deo rezultata iz Godišnjeg izveštaja Instituta za rudarstvo metalurgiju iz Bora koji su dobijeni praćenjem kvaliteta vazduha automatskim i stacionarnim mernim stanicama u nacionalnom i loklanom monitoring sistemu. U toku je distribucija biltena građanima i institucijama u gradu.

Prosečne godišnje koncentracije sumpordioksida od 50 mikrograma po kubnom metru prekoračene su na mernim mestima: Tehnički fakultet, Gradski park i Institut, u delovima grada gde se nalaze obdaništa, škole, fakultet, bolnica, glavni trgovinski objekti, administrativne i poslovne institutcije i najnaseljenij deo grada.

Koncentracije arsena na svim mernim mestima u gradu bile su od 3,8 do 43,4 puta veće od graničnih vrednosti imisije.

Koncentracije kadmijuma prelazile su dozvoljene vrednosti na svim mestima a najveće prekoračenje je 5 puta iznad dozvoljenog na mernom mestu Jugopetrol. Na ovom mernom mestu koncentracija olova je prekoračena čak 101 dan u 2020. godini.

Sličan trend zagađenja nastavljen je i januaru i februaru 2021. godine.

Bilten je dostupan na sajtu: http://mibor.rs/wp-content/uploads/2021/03/Bilten-3-mart-2021.pdf