Mladi istraživači Bor: Sastanak monitoring tima

Monitoring tima za praćenje rezultata monitoringa vazduha u Aglomeraciji Bor, radno telo lokalne samouprave, u čijem radu učestvuju predstavnici 6 nevladinih ekoloških organizacija 28. septembra održao je redovni sastanak na kome je razmatrao rezultate monitoringa u avgustu i primenu Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Koncentracije sumpordioksida u avgustu bile su nešto niže nego predhodnog meseca.  Koncentracije prašine su gotovonepromenjene tokom cele ove godine.  Na mernom mestu Jugopetrol koncentracije arsena su i u avgustu bile svakodnevno višestruko veće od granične vrednosti imisije od 6 ng/m3 i maksimalna izmerena vrednost je bila 292,6 ng/m3. Maksimalna kncentracija kadmijum iznosila je 18,36 bg/m3. Zabrinjavaju izuzretno visoke koncentracije kadmijum (8,17 ng/m3), nikla (93,3 ng/m3) i arsena 313 (ng/m3) izmerene na mernom mestu u selu Krivelj 22/23. avgusta. Nije objašnjeno šta je uzrok ovako neoubičajeno visokih koncentracija na ovo mernom mestu.

Monitoring tima se osvrnuo i na Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine Agencije za zaštitu životne sredine u kome je ocenjeno da je vazduh u Boru 3. kategorije. Tim očekuje da će Vlada Republike Srbije u najkraćem vremenu doneti Uredbu o kvalitetu vazduha po zonama i aglomeracijama i predvideti mere iz svoje nadležnosti za pboljšanje stanja. Očekuje se da će Programom zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji je u pripremi,  biti predviđene aktivnosti i mere na sanaciji sadšnjeg stanja i rešavanje problemi stalnih prekoračenja koncentracija arsena i teških metala u Boru i okolini.

Ocenjeno je da se Kratkoročni akcioni plana za poboljšanje kvaliteta vazduha ne sprovodi po predviđenoj dinamici i budžetom nisu predviđena sredstva za njegovu realizaciju. Predloženo je Skupštini grada da na sledećoj sednici obavi rebalans budžeta i predvidi sredstva za njegovu realizaciju u ovoj godini. Apelovano je na nosioce planiranih aktivnosti da pristupe realizaciji predviđenih mera.

U toku je javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta povećanja metalurških kapacite za proizvodnju 200.000 tona bakra sa sadašnjih 80.000t. Monitoring tim je zaključio da se uputi predlog Ministastvu da ne prihvati urađenu studiju i donese rešenje o izradi nove uz ponavljane postupka javnog uvida jer studija nije urađena u skladu sa “Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu”:

  • nisu razmatrane alternativne lokacije, tehnologije i tehnološka oprema,
  • nije urađena disperzija materija koje se emituju u vazduh iz postrojenja,
  • nedostaju podaci o zdravlju stanovništva i procena kako će projekat uticati na zdravlje građana a posebno osetljivih grupa.