Participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu

Projekat Zelena Komuna 22 – Participativno rešenje za aerozagađenje je imao za cilj da unapredi transparentnost i participativnost lokalne javne politike koja će doprineti održivom unapređenju kvaliteta vazduha u Valjevu.

Krajem januara završio se projekat Zelena Komuna 22 – participativno rešenje za aerozagađenje, koji je gradu Valjevu doneo skromne, ali vredne pomake u razumevanju vođenja lokalne javne politike koja se tiče kvaliteta vazduha.

U proteklim mesecima, partnerske Organizacije iRevolucija, Lokalni Odgovor i Odbor za ljudska prava Valjevo su realizovale ideju koja uključuje građanke i građane u proces rešavanja problema aerozagađenja. Iako je prvi put viđeno ovakvo delovanje, prvi put je viđena i participacija najviših predstavnika lokalne samouprave u dijalog. U septembru 2021. godine osnovan je Savet za čist vazduh u kom su participirale 22 osobe od integriteta, predstavnici različitih struka koji su uključeni u ovu temu kao i eksperti iz Nacionalne ekološke asocijacije i RES fondacije. Potpisivanjem protokola o saradnji formiran je tim Zelena Komuna 22.

Prvi susret tima dogodio se 26. Oktobra na događaju Climathon Week održanom u hotelu OMNI Valjevo na kom su viđene dve panel debate. Prva sa temom Godinu dana kasnije, u kom su učešće uzeli Gradonačelnik grada Valjeva, predstavici medija i aktvisti lokalnih organizacija i inicijativa. Drugi panel Participativno rešenje za aerozagađenjeje okupio eksperte, aktiviste, predstavnike javnih institucija kao i korporativnog sektora.

Učenici valjevske gimnazije pripremili su prezentaciju kojom su odgovorili na temu „Moje rešenje za aerozagađenje“ navodeći koliko je bitno da se izgradi biciklistička staza koja će doprineti smanjenju motornog saobraćaja i usmeriti se ka obnovljivim vidovima energije. U nastavku programa, učenica valjevske gimnazije prikazala je svoj kratkometražni film o aerozagađnju u Valjevu.

U periodu do održavanja druge sednice Saveta za čist vazduh tim je pripremio Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja i predao ga na pisarnici GU Valjevo i tom prilikom sazvao konferenciju za medije. Predlog u sebi sadrži tri komponente koje se odnose na obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju, merama za zaštitu osetljivih grupa stanovništva i urgentnim merama za smanjenje aerozagađenja u Valjevu. Predstavnici tima Zelena Komuna 22 su više puta gostovali u medijima davajući izjave kako bi detaljno približili sadržaj i rezultat Građanskog predloga.

Prikupljanjem javno dostupnih informacija kao i dobijanjem informacija putem zahteva za pristup informacija od javnog značaja, ujedno sledeći istraživanja RES fondacije, kao i ekspertsku podršku Nacionalne ekološke asocijacije, tim Zelena Komuna 22 je počeo kreiranje publikacije Građanski izvešta Plana kvaliteta vazduha 2016/2021. UIzdradi dokumenta učestvovali su stručnjaci iz javnih institucija grada Valjeva, aktivisti, eksperti i pravnici. Epilog višemesečne analize se ogleda u oceni učinka PKV-a u Valjevu, a neki od rezultata su da: Očekivani efekti i ishodi kojima je trebalo da doprinese realizacija Plana kvaliteta vazduha u Valjevu nisu ostvareni; Ključni cilj, smanjenje koncentracija suspendovanih čestica u vazduhu u Valjevu prema ciljnoj vrednosti ustanovljenoj zakonom nije postignut; Ciljne vrednosti nisu ostvarene a većina mera opisanih u Planu kvalitet vazduha nije ni sprovedena, niti o tome postoje zvanične informacije; Plan kvaliteta vazduha u Valjevu nije prepoznao potrebe ključnih ciljnih grupa niti je usmeren na njihove potrebe; Nedorečenost Plana kvaliteta vazduha, nedostatak dostupnih informacija i podataka, odlaganje usvajanja novog Plana, odsustvo transparetnosti i učešća javnosti, kašnjenje u realizaciji mera (subvencije) samo ukazuju da postoje ozbiljne slabosti koje se tiču institucionalnog kapaciteta lokalne samouprave u Valjevu.

Grad Valjevo može da utiče na kvalitet vazduha na više načina i kroz veći broj uloga koje lokalna samouprava ima. Zajednica u Valjevu se nalazi pred izazovima kako da osigura da se lokalne javne politike usmere ka potrebama građana-ka javnom interesu. Neophodno je osigurati da lokalna samouprava i drugi organi javne vlasti primenjuju propise i ispunjavaju svoje obaveze koje se odnose na zaštitu vazduha, obaveštavanje javnosti i participaciju.