Program „Lokalna politika i praksa zaštite vazduha i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka“ doneo očekivane rezultate

Društvo mladih istraživača iz Bora je, od septembra 2020. do aprila 2021. godine, u okviru programa „Snažno zeleno“ realizovalo projekat „Lokalna politika i praksa zaštite vazduha i uključivanje javnosti u  proces donošenja odluka“.  Ostvareni su očekivani rezultati i dostignuti postavljeni ciljevi.

Organizovane su dve tribine: o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Aglomeraciji Bor za period 2011. – 2020. godina i  analiza dokumenta javne politike, zakonodavstva EU u oblasti zaštite vazduha, “Zelenom dogovru EU” i “Zelenoj agendi za Zapadni Balkan” i mogućnostima korišćenja akvatičnih biljaka iz reka i jezera kao biogoriva.

Organizovana su dva seminara o učešću javnosti u procesima donošenja odluka o životnoj sredini za predstavnike organizacija civilnog društva i donosioce odluka.

Na predlog Društva mladih istraživača, Gradonačelnik Bora je formirao Monitoring tim za kvalitet vazduha koje je sastavljen od predstavnika lokalne uprave, stručnih i zdravstvenih institucija, SerbiaZiJincopper Bor doo i pet organizacija civilnog društva. Monitoring tim je održao 6 sastanaka na kojima je razmatrao rezultate monitoringa vazduha u nacionalnoj i lokalnoj mreži i doneo niz preporuka koje je uputio organima lokalne samouprave, Agenciji za zaštitu životne sredine i ZiJin-u.

Na predlog Društva Skupština grada je budžetom za 2021. godinu predvidela sredstva za izradu Plana kvaliteta vazduha.

Društvo mladih istraživača je učestvovalo u javnim uvidima  povodom zakona, podzakonskih akata, strateških procena i procena uticaja na životnu sredinu i javnih izveštaja i dalo niz predloga i primedbi. Najznačajniji predlog je u decembru 2020. upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, a povodom zahteva SerbiaZiJina-a za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za iskop temelja za objekte rekonstrukcije metalurških pogona u Boru. Naša organizacija  Ministarstvu je uputila predlog da  takav zahtev odbije i naloži izradu studije za ceo projekat. Ministarstvo je prihvatilo predlog, odbilo zahtev i donelo rešenje za izradu studije o proceni uticaja projekta povećanja kapaciteta topionice. Ranije je postojala praksa da se zatraži izrada procene uticaja za deo projekta ili pojedine faze izvođenja čime je izbegavana izrada procene ili nepotpuno sagledavanje uticaja projekta na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ova odluka mora postati praksa za sve projekte, u celoj zemlji,  jer je u skladu sa zakonima i traži da se prekine sa izbegavanjem investitora zakonskih obaveza.

Urađene su ekspertize o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Aglomeraciji Bor za period 2011. – 2020. godina i  analiza dokumenta javne politike na lokalnom nivou, odštampana brošura u 500 primeraka, distribuirana organizacijama civilnog društva, javnim preduzećima i ustanovama, privrednim organizacijama, školama i zdravsvenim ustanovama, mesnim zajednicama i podeljena građanima.  Pripremljena su tri biltena EKOBOR sa rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u periodu januar – septembar 2020., za 2020. i januar – februar 2021. godinu. Bilteni su odštampani u 1200 primeraka, distriburani i podeljeni. Sačinjeno je uputstvo za postupanje u slučaju akutne izloženosti određenim koncentracijama sumpordioksida, odštamano u 400 primerak, distribuirano i podeljeno.

Tokom celog trajanja projekta vođena je kampanja putem interneta na sajtu Društva i društvenim mrežama. Na sajtu su objavljena 32 priloga koji su imali 45.335 pregleda. Na fejsbuk strani objavljena su 62 priloga koja su imala 7.750 poseta. Na fejsbuk grupi B-O-R za životnu sredinu objavljeno 156 priloga koji su pregledala 10.587 poesetilaca. Na Instagramu je objavljeno 9 postova a na Twiteru 4 sadržaja.

Projekat su pratili lokalni i nacionalni elektronski i štampani mediji. Objavili su 53 priloga. Pored lokalnih medija priloge su objavili i nacionalni kao i međunarodne tv stanice na srpskom: BBC i Al Jazeera.