SNAŽNO ZELENO: Odgovorili smo na 10 najčešće postavljenih pitanja u vezi sa konkursom

U ovom tekstu možete pronaći odgovore na deset najčešće postavljenih pitanja u vezi sa trenutno otvorenim konkursom u okviru programa podrške Snažno zeleno.

1. Da li se na konkurs mogu prijaviti organizacije civilnog društva  koje do sada nisu imale prihode niti realizovane projekte, na primer, one organizacije koje su tek osnovane?

Program Snažno zeleno je namenjen malim, lokalnim organizacijama civilnog društva čiji godišnji promet iz 2019. i 2020. godine ne prelazi 50.000 EUR. Organizacije koje su tek osnovane, koje nemaju prethodno ostvarene prihode niti realizovane projekte ispunjavaju formalne uslove za konkurisanje. Potrebno je da u predlogu projektne ideje bude istaknuto da organizacija poseduje odgovarajuće kapacitete za pripremu i izvođenje predloženog projekta. Pod odgovarajućim kapacitetima smatra se da organizacija poseduje ljudske i administrativne resurse za pravovremeno i odgovorno upravljanje projektom i za učešće u svim aktivnostima Programa.

2. Kako se vrši praćenje lokalnih javnih politika i da li je to obavezna aktivnost?

Praćenje lokalnih javnih politika treba da bude integralni deo svake uspešne projektne ideje. Analiza javnih politika će se vršiti prema metodologiji koja je razvijena u okviru projekta Zeleni inkubator. Organizacije koje budu odabrane za dobijanje podrške kroz program Snažno zeleno će proći kroz obavezan trening tokom kojeg će dobiti jasne smernice i uputstva za praćenje lokalnih javnih politika iz one oblasti za koju se prijavljuju u okviru Programa. Na primer, ukoliko se određena organizacija prijavljuje za oblast upravljanje otpadom, ta organizacija će vršiti analizu lokalnih javnih politika koja reguliše oblast upravljanja otpadom.

3. Da li se može konkurisati za sredstva koja su manja od 1.400.000 RSD (npr. 800.000 RSD)?

Tražena sredstva ne smeju biti manja od 1.400.000,00 RSD ni veća od 1.800.000,00 RSD. U ovoj fazi konkurisanja, od organizacija se očekuje da naprave samo okvirnu procenu troškova koji će im biti potrebni za realizaciju planiranih aktivnosti. Pun predlog projekta, uz pripremu matrice logičkog okvira i budžeta projekta, odabrane organizacije će pripremati uz mentorsku podršku dodeljenu od strane BOŠ tima tokom marta 2022. godine.

4. Da li bilo koje pravno lice može da konkuriše za podršku u okviru programa Snažno zeleno?

Podrška u okviru ovog konkursa je namenjena isključivo organizacijama civilnog društva koje su registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima  ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama. U slučaju da niste registrovani kao udruženje, možete konkurisati za program Snažno zelenonamenjen neformalnim grupama koji će biti otvoren sredinom januara 2022. godine. Za informacije o tom konkursu pozivamo vas da pratite sajt naših partnera Mladih istraživača Srbije.

5. Da li su partnerstva obavezna?

Sklapanje partnerstva sa drugim organizacijama nije obavezno prema propozicijama ovog konkursa. Međutim, ukoliko procenjujete da vam je potrebna pomoć za realizaciju planiranih aktivnosti od neke druge organizacije (ili više njih), onda je moguće da predlog projektne ideje podnesete u partnerstvu sa jednom ili više organizacija (u skladu sa potrebama). Vodite računa da kriterijumi koji se odnose na organizaciju koja je nosilac projekta važe i za partnerske organizacije kao i to da sve partnerske organizacije treba da učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju predloženog projekta, kao i u ostalim aktivnostima u okviru Programa. Predlozi projektnih ideja dostavljeni u partnerstvu će biti tretirani na isti način kao predlozi podneti samostalno.

6. Da li organizacija, čiji ugovor za finansiranje sredstvima iz EU ističe 1.4.2022, ima pravo da konkuriše?

Početak ugovorne obaveze na programu Snažno zeleno je 1. mart 2022. godine  i važno je da od tog trenutka ne budete korisnici druge finansijske podrške od EU. Ukoliko se vaš projekat i obaveze prema donatoru u potpunosti završavaju do tada, onda biste mogli da konkurišete za podršku kroz program Snažno zeleno. Međutim, ukoliko vaša obaveza prema donatoru traje i tokom marta, onda, nažalost, ne biste mogli da se prijavite za program podrške Snažno zeleno.

7. Zašto se početak ugovorne obaveze razlikuje od početka realizacije projektnih aktivnosti?

Organizacije čiji predlozi projektnih ideja budu odabrani za učešće u Programu će tokom marta raditi na pisanju punih predloga projekata i izradi kompletne projektne dokumentacije uz pomoć dodeljenih mentora. Zbog toga, ugovorna obaveza će se odnositi na period od 1. marta do 31. oktobra dok kao početak realizacije projektnih aktivnosti treba planirati period od 1. aprila do 31. oktobra 2022. godine.

8. Da li organizacija koja je u prethodnim ciklusima ostvarila podršku kroz program Snažno zeleno može ponovo konkurisati?

To što ste ranije bili korisnici sredstava iz programa Snažno zeleno vas ne sprečava da ponovo konkurišete. Organizacije se ohrabruju da konkurišu za istu programsku oblast za koju su već dobile sredstva, ali to nije nužan uslov. Na primer, ukoliko ste se ranije bavili klimatskim promenama, dozvoljeno je da sada konkurišete projektnom idejom koja se bavi zaštitom prirode. Važno je samo da konkurišete novom autentičnom projektnom idejom, odnosno da ne koristite predloge za koje ste već obezbedili podršku.

9. Da li saradnik na projektu može biti OCD iz inostranstva? 

Ukoliko smatrate da to doprinosi implementaciji vašeg projekta, saradnik na projektu može biti organizacija iz inostranstva. Bitno je samo da se sve aktivnosti realizuju na teritoriji Srbije i da su ispoštovani uslovi koji se odnose na saradnika na projektu (detaljnije na 12. strani Smernica za prijavljivanje).

10. Da li je planirana organizacija infosesije?

U svrhu detaljnijeg predstavljanja konkursa, Beogradska otvorena škola će organizovati predselekcioni trening 17.1.2022. u 10 časova. Tom prilikom će biti pružena uputstva za uspešno pisanje predloga projektne ideje i biti odgovoreno na sva dodatna pitanja zainteresovanih pojedinaca. Ukoliko želite da pratite predselekcioni trening, neophodno je da se prijavite OVDE.

Ukoliko imate još neku nedoumicu u vezi sa konkursom i programom Snažno zeleno, možete se obratiti projektnom timu preko adrese zeleni.inkubator@bos.rs. Konkurs je otvoren do 31. januara 2022. godine, a više informacija o konkursu, načinu prijavljivanja  i dokumentaciji koju je potrebno pripremiti možete pronaći OVDE.

Program se realizuje u okviru projekta Zeleni inkubator koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat teži da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, da podrži inicijative lokalnih neformalnih grupa kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. Više o projektu možete pročitati OVDE.