Početak ralizacije projekta „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“, koji ima za cilj da osnaži kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine.

U okviru programa podrške „Snažno zeleno“ Mladi poljoprivrednici Srbije (MPS) u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK) otpočeli su sa realizacijom projekta „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“.

Ovaj projekat ima za cilj da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o procesu uklanjanja opasnog otpada, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura, kao i da sačini predlog za izmenu i dopunu lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine.

Glavne aktivnosti projekta usmerene su na edukaciju i informisanje poljoprivrednih proizvođača, putem javih servisa informisanja, društvenih mreža i uz pomoć edukativnih video materijala, brošura i flajera deljenih na edukativnim tribinama, što bi sve skupa uticalo na promenu stava i ponašanja po pitanju adekvatnog postupanja sa ambalažnim otpadom i način njegovog bezbednog skladištenja sve do preuzimanja istog, od strane ovlašćenih operatera.

Predsednik udruženja CSEK, Danilo Strugarević, istakao je važnost održavanja edukativnih radionica pod nazivom „Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu sredinu i obradivo zemljište” i direktnog uključivanja poljoprivrednika u ovakve oblike edukacije.

Takođe, projektom je planirano organizovanje radnih grupa vođenih supervizorom, koje će raditi na izradi predloga mera za lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine.

„Planirali smo da u radne grupe uključimo veće poljoprivredne proizvođače, predstavnike komunalnih službi, poljoprivredne savetodavne stručne službe, ovlašćene operatere, poljoprivredne apoteke, gradsku upravu za zaštitu životne sredine, ekološku inspekciju grada Jagodine, ekološka udruženja i sve ostale koji deluju u oblasti poljoprivrede i ekologije”, izjavio je Oliver Aleksić – Koordinator projekta.

Očekivani rezultati:

Unapređena procedura upravljanja opasnim otpadom nastalim upotrebom pesticida i ostalih sredstava koja se koriste za tretman bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz definisane modele prikupljanja, transporta, skladištenja i daljeg upravljanja.

Dovedeni ovlašćeni operateri za sakupljanje ambalažnog otpada neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida i određena mesta za njegovo adekvatno skladištenje do samog preuzimanja.

Kreiran predlog koji bi bio uvršten u Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine, za period 2020-2030 godine.