Grad Jagodina upravlja otpadom u skladu sa zakonom

U okviru projekta „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“, dana 20.03.2021. godine, organizovana je onla konferencija sa edukativnom i informativnom dimenzijom, gde su aktivno učešće uzeli poljoprovredni proizvođači i predstavnci organizacija i institucija koje deluju u oblasti upravljanja otpadom na lokalnom i nacionalnom nivou.

Konferencija je vođena od strane projektnog tima formiranog u okviru udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije i Centra za savremenu edukaciju i komunikaciju iz Jagodine. Prisutnima su se najpre obratili Mladen Minić i Danilo Strugarević, predsednici ova dva udruženja i zahvalili se svima na učešću, ističući važnost povezivanja i jačanja kapaciteta udruženja u oblasti javnih politika.

U uvodnom delu konferencije, predstavljeni su ciljevi projekta, a nakon toga usledio je edukativni deo vođen od strane Ane Nićiforović, mester inženjerke zaštite životne sredine, koja je kroz prezentaciju ukazala na opasnosti koje nosi neadekvatno postupanje i korišćenje sredstava za zaštitu bilja. Ana je posebno istakla prisustvo lose prakse kada je u pitanju postupanje sa ambalažom od strane poljoprivrednika, gde ova ambalaža najčešće ne pronalazi pravi put zbrinjavanja, a neretko se dešava da se usled nemarnosti dogode i ozbiljnije posledice koje direkno utiču na život i zdravlje ljudi i životinja.

U nastavku konferencije, Danijela Gavrić, master inženjerka ekologije, analitičarka zaštite životne sredine, predstavila je rezultate istraživačkog dela projekta, ističući značaj edukacije poljoprivrednih proizvođača kojom direktno utičemo na promenu stavova i ponašanja i praktično time rešavamo veći deo problema. Ono što nam ostaje, jeste institucionalno povezivanje svih strana uključenih u ovaj proces adekvatnog upravljanja ambalažom, što smo uspeli da postignemo kroz ovaj projekat. Ne smemo zaboraviti važnu ulogu društvenih mreža i medija, kroz koje danas uspevamo da dopremo do većine poljoprivrednika, istakla je Danijela i dodala da očekuje konkretne rezultate već u narednih nekoliko meseci, kada će biti organizovane akcije u saradni sa ovlašćenim operaterima.

O indikatorima za praćenje javnih politika, govorio je Prof. dr Blažo Lalević, i istakao sledeće:

“Tokom trajanja projekta, obavljeni su razgovori i ostvareni kontakti sa jedinicom lokalne samouprave, fitosanitarnom inspekcijom, poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom, poljoprivrednim proizvođačima i komunalnim preduzećima koja se bave prikupljanjem otpada. Kroz procenu indikatora za praćenje javnih politika na lokalnom nivou definisano je stanje u jedinici lokalne samouprave, odnosno komunalnom preduzeću u pogledu različitih aspekata životne sredine, odnosno komunalnih delatnosti na području grada Jagodine i utvrđeno da je većina indikatora ocenjena visokom ocenom, što znači da se upravljanje otpadom sprovodi u skladu sa zakonom ili iznad standarda”. Negativno je ocenjeno ukidanje prakse slanja izveštaja o prometu pesticida, što nam onemogućava da dođem do podataka o količinama distribuiranih pesticida na nivou grada, takodje, tu je i problem usitnjenosti gazdinstava, tačnije veliki broj malih potrošača sredstava, koji ambalažni otpad najčešće spaljuju ili bace zajedno sa komunalnim otpadom, kao i mali broj inspektora i nedostatak kaznene politike primenjive u praksi.

Prof. dr Blažo Lalević predstavio je i konkretne predloge za Lokalni plan upravljanja otpadom za period 2021-2031. god, kroz koji bi se sprovodile konkretne aktivnosti:

  • Potpisivanje ugovora između operatera i Jedinica lokalne samouprave, Udruženja i Mesnih zajednica sela
  • Organizovanje punktova za prikupljanje ambalaže
  • Definisanje vremenskih termina za prikupljanje ambalaže (2-3x godišnje)
  • Obaveštavanje građana, prvenstveno poljoprivrednika o mogućnostima predaji ambalaže
  • Izbor lokacija na kojima je prisutna intenzivna poljoprivredna proizvodnja, pa tako i veće količine ovog otpada
  • Formiranje baze podataka (platforme) za registraciju prodatih pesticida.

Konferenciju je zatvorio Oliver Aleksić, koordinator projekta, zahvaljujući se svimu česnicima, predstavnicima organizacija i institucija, kao i predstavnicima medija koji su intenzivno pratili, informisali i izveštavali o svim projektnim aktivnostima i rezultatima.