Predlozi za dopunu nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije

Društvo mladih istraživača Bor je sa svojim stručnim saradnicima sačinilo predlog za dopunu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i dostavilo Ministarstvu rudarstava i energetike u predviđenom roku. Predložena je dopuna ciljeva, zabrana izgrdanja derivacionih mini hidroelektrana i obavezno učešće javnosti u donošenju odluka o strateškim dokumentima i sitemima podsticaja.

Predložena je dopuna ciljeva zakona jer je jedan osnovnih ciljeva korišćenja obnovljivih izvora energije zaštita vazduha i klime. To nije predviđeno Nacrtom zakona te je stav Društva mladih istraživcača da član o ciljevima bude dopunjen i tim osnovnim ciljem.

Predložena je zabrana izgradnje derivacionih mini hidoelektrana jer od njihove izgradnje koristi imaju samo investitori a lokalno stanovništvo i zajednice trpe štete. (Na fotografiji u prilogu su posledice izgradnje derivacione mini hidroelektrane na reci Moravici kod Sokobanje. U sušnom periodu se ne ispušta voda, suva je riblja staza, a reka nizvodno od brane je suva. U vreme velikih voda, na proleće u vreme setve, dolazi do izlivanja na brani i plavljenja puta kojim vlasnici njiva ne mogu da dođu do njih. )

Predloženo je da javnost bude informisana  i uključena u sve procese donošenja odluka o strateškim dokumentima, planovima i programima kojima se predviđaju mere i aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva ovog Zakona  kao i u postupku donošenja odluka o sistemima podsticaja, budžetu i raspodeli podsticaja.

Ceo tekst je dostupan na linku.