Predlozi za izmenu i dopunu nacrta zakona o rudarstvu

Društvo mladih istraživača iz Bora sačinilo je predloge za izmenu i dopunu Nacrta zakona o rudarstvu. Osnovni cilj predloga je da se ostvare proklamovani ciljevi donođenja zakona: zaštita životne sredine i održivi razvoj lokalne zajednice.

Konstatovano je da predloženi zakon prepoznaje interese države i investitora, a ne i lokalne zajednice i stanovništva koje živi na lokaciji ili je izloženo uticaju rudnika. Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza nadoknade štete lokalnim zajednicama zbog oštećenja i uništenja komunalne infrastrukture: puteva, vodovoda, kanalizacije, niskonaponske elektromreže, telekomunikacione mreže, javnih objekata  i dr… Predloženo je da se zakonom reguliše obaveza nadoknade štete lokalnom stanovništvu zbog uništavanja, oštećenja i ugrožavanja materijalnih dobara (a ne samo zauzimanja zemljišta), onemogućavanja bavljenja tradicioanlnim privrednim delatnostima ili umanjenju prihoda i povećanja troškova života i nematerijalne štete zbog opasnosti i/ili ugrožavanja   zdravlja i narušavanja kvaliteta života.

Predlozi se odnose i na stvaranje zakonskih uslova i obaveze za primenu Uredbe o upravljanju  rudarskim otpadom koja je doneta još sredinom 2017. godine, koja je u primeni od 1. januara 2020. godine. Nije nam poznato da se po njoj postupa jer nije objavljen ni jedan javni uvid niti dokument o kategorizaciji i klasifikaciji rudarskog otpada i deponijama koje postoje ili se otvaraju nove, što je obaveza po Uredbi.

Predlozi se odnose i na sanaciju, rekultivaciju i remedijaciju postojećih napuštenih rudarskih objekata i deponija i posebno, za hitnu sanaciju, rekultivaciju, remedijaciju i privođenje predhodnoj nameni ugroženog, degradiranog i zagađenog zemljišta i čišćenju korita reka i njihovih obala i priobalja od  nanetog rudarskog otpada i vraćanja života u njima.

Posebna pažnja posvećena je predlozima koji se odnose  na pristup informacijama od javnog značaja vezanih za rudarske aktivnosti, informisanja i uključivanaja u postupcima donošenja odluka.