Borski vazduh i u julu lošeg kvaliteta – zaključak monitoring tima

Monitoring tim za kvalitet vazduha, koji čine predstavnici Gradske uprave, Instituta rudarstva i metalurgije, Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, Zdravstvenog centra Bor, kompanije „SerbiaZiJincooperBor“ i nevladinih organizacija (Društvo mladih istraživača, Alternativa, EkoIst, Građanska čitaonica „Evropa“ i Grupa 55),  20.avgusta 2021. godine održao je joše jedan sastanak na kome su  analizirani rezultati monitoringa vazduha i praćena realizacija Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha (KAP) koji je usvojila Skupština Grada i isti je objavljen u Službenom listu br. 20/2021.

U julu 2021. godine prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida su bile iznad dozvoljenih 125 mikrograma po kubnom metru  na mernom mestu Jugopetrol 20 dana, kod Tehničkog fakulteta 8 a u Gradskom parku 2 dana. Koncentracije čestica PM10 iznad graničnih vrednosti imisije bile su 11 dana kod Jugopetrola, 5 dana u Brezoniku i 1 dan u Krivelju. Koncentracije olova u njima prekoračile su graničnu vrednost kod Jugopetrola 7 dana, a višestruko koncentracija arsena na svim mernim mestima. Stalno su prisutne visoke koncentracije nikla.

Monitoring tim je zatražio od “SerbiaZiJincooperBor” da Monitoring timu dostavi informcije u skladu sa članom 58 Zakona o zaštiti vazduha. Upućen je zahtev Republičkoj inspekciji zaštite životne sredine da hitno obavi vanredni inspekcijski pregled operatera i utvrdi uzoroke zagađanja vazduha. Zaključeno je da nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i Skupštini grada predloženo da hitno obavi rebalans budžeta kojim će predvideti sredstva za njihovu realizaciju kako bi KAP mogao da se realizuje.

Nadležnim organima i telima je predloženo da hitno otpočnu realizaciju mera organizacionog i funkcionalnog jačanja lokalne samouprave imenovanjem Zamenika  gradonačelnika za zaštitu životne sredine, člana Gradskog Veća zaduženog za ovu oblast i povećaju broj zaposlenih u službi u gradskoj upravi.

Planom je predviđeno upućivanje 2000 školske dece na boravak van grada, a predloženo je da se uputi zahtev kompaniji  “SerbiaZiJincooperBor” da finansira ovu meru i time pokaže spremnost da se aktivno uključi u realizaciju KAP-a i integriše u lokalnu zajednicu.