Tribina povodom obeležavanja Dana čistog vazduha

Povodom obeležavanja Dana čistog vazduha Društvo mladih istraživača je organizovalo tribinu „Javna politika i praksa u zaštiti vazduha“. Tribina je održana primenom svih epidemeoloških mera u skladu sa odlukama o proglašenom vanrednom stanju u Boru u prisustvu ograničenoh broja posetioca.

Prisutni su sa velikom pažnjom pratili prezentacije dr Više Tasića “Analiza kvaliteta vazduha u Aglomeraciji Bor u periodu 2011-2020. godine i predlog mera za poboljšanje“ i mr Branislava Živanovića ”Dokumenti javne politike o zaštiti vazduha grada Bora, njihov primena u praksi, saradnja subjekata u lokalnoj zajednici i predlog delotvornih mera“.

Prikazani rezultati monitoringa kvaliteta vazduha bili su osnova za diskusiju koja je usledila, a prisutni su ukazali na potrebu prikaza rezultata biomonitoringa i rezultata praćenja uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi. Apelovano je na donosioce odluka da ispoštuju odredbe zakona o životnoj sredini i zaštiti vazduha i periodično razmatraju izveštaje i ovakve analize i donose odluke o preduzimanju mera za poboljšanje stanja. Prilikom donošenja odluka moraju saslušati mišljenja javnosti i prihvatiti predloge organizacija civilnog društva i omogućiti građanima praćenje efekata preduzetih mera.

Potrebno je inovirati planska dokumenata javne politike grada: Lokalnog ekološkog akcionog plana. Plana zaštite vazduha, Plana monitoringa i monitoring mreže. Od izuzetne važnosti je donošenje Plana loklanog (održivog) razvoja jer se Bor nalazi pred novim razvojnim ciklusom, posebno rudarstva i metalurgije, i pozdravljena je odluka da je član radnog tima i predstavnik organizacije civilnog droštva. Hitno treba usvojiti Kratkoročni akcioni plan zaštite vazduha da bi se izuzetno visoke koncentracije arsena i teških metala svele u propisane granične vrednosti imisije i sprečile koncentracije sumpor-dioksida opasne po zdravlje ljudi.

Iskazana je potreba redovnog informisanja građana od strane zagađivača o preduzetim merama zaštite vazduha u toku zastoja imetalurgije, očekivanim efektima i previđenim indikatorima smanjenja emisije otpadnih gasova iz njihovih pogona. Predloženo je da sadašnji vlasnici rudarskih i metalurških objekata nastave tradiciju RTB-a organizovanja “dana otvorenih vrata”.