Zahtev Ministarstvu za namenskim merenjima nivoa zagađujućih materija u aglomaraciji Bor

Društvo mladih istraživača Bor je uputilo zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine da utvrdi opravdanost i sprovede namenska merenja zagađujućih materija vazduha u aglomeraciji Bor zbog osnovane sumnje da je došlo do zagađenja vazduha koje može narušitit zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu u skladu sa članom 16 Zakona o zaštiti životne sreine (Sl. glasnik RS br. 36/2009, 10/2013)

U Godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha za Republiku Srbiju za 2019. godinu Agencija za zaštitu životne je ocenila da je kvalitet vazduha u aglomeraciji Bor “III kategorije – prekomerno zagađen vazduh”. Stanje se pogoršalo u 2020. godini i nedeljnim informacijama o detektovanim koncentracijama zagađujućih mateija u vazduha opasnih po zdravlje ljudi Agencija je u više navrata izvestila je javnost da je u Boru koncentarcija sumpordioksida i po više sati bila opasna po zdravlje ljudi.

Dozvoljeno da koncentracija čestica PM10 prekorači  graničnu vrednost 35 puta u toku godine. Na mernom metu Jugopetrol ta koncentracija je premašena 79 dana. Maksimalno izmerena koncentracija arsena u PM10 je iznosila 5400 nanograma po kubnom metru što je 900 puta više od dozvoljene dnevne koncentracije tokom godine.